Природни забележителности

  •  Национален парк Рила

Създаден през 1992 г. с цел запазване на естествените комплекси от саморегулиращи се екосистеми, Национален парк Рила е най-големият на Балканите. Разположен е върху 81 000 хектара и е местообитание на редки и застрашени видове и съобщества, някои от тях - ендемити за тази област. Тук се срещат около 1400 висши растения. 42 са защитени от закона. 98 са включени в червената книга, 9 - в червения списък на IUCN и 6 - в списъка на редките, застрашени и ендемични растения в Европа. Единствено в Рила се срещат рилска иглика, павлово шапиче и рилски ревен. На територията на парка са установени 282 вида мъхове, 130 вида водорасли, 233 вида гъби, 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги, 99 вида птици, 48 вида бозайници. Тук се намира най-голямата популация на балканската дива коза, най-голямата популация на лалугери, едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка. Паркът е защитена територия за българските популации на глухаря. Установени са още уникални представители на безгръбначната фауна. От 2934 вида 242 са ендемити, а 244 - реликти. Това разнообразие определя парка като важен световен център на формообразуване. В Национален парк Рила се срещат 38% от растенията, 80% от безгръбначните животни, 80% от глациалната езерна флора и фауна.

 И още:

  • Централен рилски резерват
  • Защитена местност Букова Усойка.
  • Най-високият връх на Балканите - Мусала 2925 м.
  • Ридо
  • Продановски рид
  • Лаго
  • Боричо

 

More in this category: « Музеи в Самоков