Правила за ползване на ски център Боровец

 logo borovets3

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски пистите и въжените пътнически линии и съоръжения в ски центровете на к.к. Боровец


І. ОБХВАТ

1.1. Настоящите общи условия се отнасят за:

    предоставянето на услуги по продажба на билети и карти за въжени линии (лифтове и ски влекове), превозващи пътници, както и самото превозване с въжените линии, вкл. и с транспортните ски ленти;

    уреждането на спорове, възникнали във връзка с тези услуги;

    правилата за ползване на услугите и съоръженията в ски центровете (ски писти, ски пътища, въжени линии, транспортни ски ленти и др.) от туристите и самото предоставяне на ползването на ски пистите;

    правилата за безопасно поведение на туристите;

    правилата за контрол върху спазването на установения ред в ски центровете в к.к. Боровец от страна на „Бороспорт“ АД.

1.2. Ски центровете в к.к Боровец са три: „Ситняково“, „Ястребец“ и „Маркуджици“. Те обхващат: ски писти с различна степен на трудност, както за начинаещи така и за напреднали, с обща дължина от 58 км и с обща площ 850 дка, както и ски пътища и връзки между отделните ски центрове, а също и разположените в тях въжени линии и съоръжения за превоз на хора. „Бороспорт“ АД експлоатира и поддържа следните подемни съоръжения: 1бр. кабинкова въжена линия, 4 бр. четириседалкови пътнически въжени линии, 8 бр. стационарни ски влека, 2 бр. мобилни ски влека, 1 бр. транспортна ски лента, детска транспортна ски лента и детска въртележка, както и прилежащите към съоръженията сгради и други обслужващи помещения – офиси, каси, ски гардероби, гаражи, работилници и пр.

1.3. Настоящите общи условия не се отнасят до предоставяните от страна на „Бороспорт“ АД услуги “Ски училище, ски и сноуборд оборудване под наем” в ски гардеробите, за които са приложими отделни  условия на „Бороспорт“ АД.

1.4. Закупуването (заплащането) на която и да било услуга предоставяна от "Бороспорт" АД или упражняването от турист или гост на която и да било дейност, попадаща в обхвата на настоящите Общи условия представлява съгласие с разпоредбите на същите и приемането им и е доказателство за тяхното осмисляне и разбиране от страна на потребителя на услугата. Закупуването (заплащането) на която и да било услуга предоставяна от "Бороспорт" АД или упражняването от турист или гост на която и да било дейност, попадаща в приложното поле на настоящите Общи условия означава още и осмисляне и съгласие със специфичните условия за съответната услуга и приемането им, ако такива са налични и са представени на потребителя на услугата.

1.5. Турист или гост на курорта и въобще всеки потребител на услуги, предоставяни от "Бороспорт" АД, който не е съгласен с настоящите Общи условия и не приема отделни разпоредби от тях или не ги приема в тяхната цялост, има правото на свободна преценка и решение да не ползва предлаганата/-ите услуга/-и. В противен случай се прилага разпоредбата на т. 1.4.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Ски пистите в ски центровете (ски зоните) на курортен комплекс Боровец са достъпни, обезопасени,  ясно обозначени и разграничени по степен на трудност. Поддръжката на пистите се осигурява от квалифициран обслужващ персонал в съответствие с нормите за безопасност, с необходимата техника и оборудване за поддържането им и съобразено с конкретните метеорологични условия и характера на терена.

2.2. Пътническите въжени линии (лифтове и влекове) в ски центровете в к.к Боровец са изградени и функционират в съответствие с приложимите  законови разпоредби в Република България, отговарят на условията за безопасност и съгласно Удостоверение № С354/15.05.2008 г. на ДАМТН се обслужват от квалифициран персонал и се контролират от съответните държавни органи - Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ гр. София.

2.3. Работното време на ски пистите в ски центровете в к.к. Боровец е в съответствие с работното време на обслужващите ги  пътнически въжени линии (съоръжения) и е съобразено с конкретните метеорологични условия и потенциална лавинна опасност.

2.4. Ръководството на „Бороспорт“ АД  има право  по своя преценка да затваря  ски писти и пътнически въжени линии по съображения за безопасност на туристите в  следните хипотези:

     при неподходящи конкретни снежни/климатични условия;

    при необходимост от техническо обслужване на въжените съоръжения;

    при обработка на ски пистите;

    за провеждане на спортни състезания, тренировки и други мероприятия;

    в други хипотези предвидени в действащото законодателство.

2.5. Всички указания и ограничения, свързани с ползване на ски пистите и пътническите въжени линии, разположени в ски центровете в к.к Боровец, се обявяват на  публично място-  на информационни табла, разположени при началните станции на въжените линии и при подхода към пистите.

2.6. Потенциално опасните места на ски пистите (стеснени участъци в гориста местност, участъци, в които съществува опасност за излизане извън пистата, участъци, в които се забранява пресичане на пистата и други подобни), се обозначават със съответните указателни знаци, поставени на видно място на пистата, преди опасния участък.

2.7. На информационните табла до/на касите на Долните станции на съоръженията се поставя: Карта на ски центровете; Работно време на лифтовите съоръжения; Правила за предоставяне и ползване на карта за достъп до лифтовите съоръжения; Цените на лифт картите; Цените за различните видове услуги, които предлага „Бороспорт“ АД; Информация за планински спасителни служби; Телефонни номера за връзка при спешни случаи и злополуки.

2.8. Туристите, ползващи ски центровете в к.к. Боровец, са длъжни да се запознаят с настоящите общи условия и правила за ползване и да се съобразяват безусловно с техните разпоредби. Те са длъжни да спазват  указанията и ограниченията, обявени публично на информационните табла, разположени в ски центровете, както и с инструкциите, давани от персонала, обслужващ ски центровете, относно правилното използване на ски пистите и въжените линии, с цел ограничаване риска от инциденти и избягване на прекъсване на работата на съоръженията в ски-центровете.

2.9. Туристите (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или пълнолетни придружители) на своя отговорност и на свой риск карат ски/сноуборд по ски пистите в ски центровете на к.к Боровец.

2.10. „Бороспорт” АД обръща СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ на всички туристи и гости на курорта, че упражняването на снежни спортове (ски, сноуборд, ски бягане и др., характеризиращи се с директно или опосредено движение върху заснежена или заледена повърхност) носи сериозни рискове, а отговорността за тези рискове е изцяло на всеки отделен турист. Карането или обучението за каране на ски и/или сноуборд, вкл. упражняването на други занимания върху заснежена или заледена повърхност, ползването на въжените линии и лентите, е опасен спорт (занимание), който може да доведе до болка, до тежка травма или нараняване, до смърт и/или имуществена вреда за практикуващото го лице (турист) и готовността за понасянето им се преценява предварително от всеки един турист (практикуващо лице, потребител на услуга). "Бороспорт" АД не носи отговорност или каквито и да било последици за качеството на преценката по смисъла на предходното изречение или за нейната липса, вкл. и за неблагоприятните последици от какъвто и да било характер- личен (неимуществен) или имуществен, претърпяни от който и да било потребител на предоставени услуги (скиор, сноубордист, турист) или ползвател на ски-центровете в курорта.

2.11. Условията по пистите и трасетата в ски центровете търпят постоянни промени вследствие на метеорологичните условия и вследствие използването им и това представлява част от рисковете, свързани с упражняването на снежни (зимни) спортове. Други такива рискове, макар и неизчерпателно посочени са: промяна в параметрите на снега, наклона и терена, лед и заледявания, неравности, оголили се камъни, дървета и други форми на горска растителност или отломки (над и под повърхността), голи участъци, стълбове на лифтове, съоръжения и стълбове на електро- и други проводни мрежи, огради или липса на такива, оборудване за производство на сняг, машини за поддържане на снега по пистите, както и техни отделни компоненти, моторни превозни средства върху сняг, както и други препятствия, създадени от природата или човека и особености на терена в рамките на маркираните писти и трасета или извън тях, както и сблъсък с оборудване, препятствия или други участници в снежните (зимни) спортове, вкл. липса на електричество и последващото спиране на въжените линии и ски ленти.

2.12. "Бороспорт" АД ПРЕДУПРЕЖДАВА И ИНФОРМИРА, че всички рискове, посочени макар и неизчерпателно в настоящите Общи условия, носят сериозна опасност от дискомфорт (физически и/или емоционален), от травматични увреждания от различна степен, от тежки поражения на здравето  и дори от смърт.

2.13. Преди да започне да използва услугите, предоставяни в ски центровете в к.к. Боровец и в частност от "Бороспорт" АД , всеки турист е длъжен да внимателно да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни/климатични условия и възможната им бърза промяна, дали е в състояние и дали притежава ли нужното ниво умения за извършване на съответните действия– каране на ски/сноуборд по ски пистите в ски центровете и/или използване на прилежащите към тях въжени линии (лифтове, ски влекове, вкл. и ски ленти), както и да направи задължителна преценка за готовността да поеме рисковете визирани в настоящите Общи условия. Всяка последица от липсата на такава преценка или от нейната неточност е изцяло в тежест и за сметка само на лицето (скиор, сноубордист, турист и пр.), което не я е направило или я е направило неточно.

2.14. Туристите (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или пълнолетни придружители) носят изцяло лична отговорност за състоянието  на  екипировката си  и за правилната настройка на ски/сноуборд автоматите и са длъжни да поддържат екипировката си в изправност.

2.15. „Бороспорт” АД не носи отговорност и не изплаща обезщетения и компенсации от какъвто и да било вид и за каквито и да било последици при получени травми, други увреждания и/или при смърт, вследствие злополуки с туристи в ски центровете, които не са функция единствено и само от поведението на „Бороспорт” АД. С цел избягване на всякакво съмнение всеки потребител на предоставяни от "Бороспорт" АД услуги декларира, че е съгласен с липсата на такава отговорност и поема задължение да не предявява претенции към "Бороспорт" АД, неговите собственици или персонал за претърпени травми, неудобства и/или наранявания при използването на съоръженията и въобще при ползване на услуги предостовяни от "Бороспорт" АД.

2.16. В цената на лифт картата, предоставяна от „Бороспорт“АД на клиентите му, е включена застраховка „Злополука“ валидна само за маркираните писти и връзките между тях в рамките на обявеното работното време. Застраховката включва:

    Първична помощ на ски пистата;

    Безплатно транспортиране на пострадалия със специализирано спасително средство до медицински пункт;

    Транспортиране с линейка до най-близкото подходящо здравно заведение.

Дейността по спасяването при злополука на ски пистите се осъществява само от Планинска спасителна служба – Български червен кръст (БЧК).

2.17. „Бороспорт” АД не носи отговорност и няма задължение да прави за своя сметка и да предоставя на туристите, ползващи услуги в ски центровете на к.к. Боровец, застраховка със застрахователно покритие на основните рискове – смърт и трайна загуба на трудоспособност, медицински разноски и репатриране. Всеки турист може по свое желание и усмотрение да сключи индивидуална застраховка с такова застрахователно покритие.

ІІІ.  ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ЦЕНТРОВЕТЕ

3.1.  Работното време на всички ски  писти е съобразено с работното време на обслужващите ги въжени линии е без почивен ден, освен в случай на извънредни събития, налагащи затваряне на ски писта/-и.

3.2.  Работното време на  писти „Мартинови бараки 2 и 3“, „Рила“ и „Иглика“, както  и на обслужващите ги въжени съоръжения: четириседалкова пътническа въжена линия (ЧПВЛ) „Мартинови бараки“, стационарни ски влекове (ССК) „Рила“ и „Иглика“, предназначени за нощно каране (каране на изкуствено осветление), е  от 18:00 до 22:00, без почивен ден, освен в случай на извънредни събития, налагащи затваряне на ски писта/-и.

3.3. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите, извън обявеното  работно време.

3.4. При нощно каране не се разрешава карането на ски/сноуборд по неосветените участъци на пистата, предназначена за нощно каране.

3.5. Не се разрешава използването на въжените линии и/или карането на ски/сноуборд  от лица във видимо  нетрезво състояние и/или под влиянието на  наркотични и упойващи вещества.

3.6. Не се разрешава карането  на велосипеди (mountain bikes) извън обозначените маршрути и по ски пистите в ски центровете в к.к. Боровец.

3.7. Забранява се движението на моторни шейни и АТВ-машини по ски пистите в ски центровете, както през деня, така и през нощта.  Изключение се прави само в случаите, в които има необходимост от спешна медицинска помощ от ПСС (Планинската спасителна служба), намеса на полицията или възникнал технически проблем по съоръженията на „Бороспорт“ АД. Движението на моторни  шейни и АТВ-машини може да се извършва само извън ски центровете  в к.к. Боровец, по специално определени за целта маршрути със заповед на Кмета на Община Самоков.

ІV. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ

В СКИ ЦЕНТРОВЕТЕ НА К.К. БОРОВЕЦ

4.1.  Всеки скиор/сноубордист е длъжен да използва само обозначените и отворени ски писти и да се съобразява с всички поставени маркировки и знаци.

4.2.  Карането  извън обозначените писти, извън обявеното работно време, както и несъобразяването със затворени писти и/или участъци от тях е забранено и във всеки случай става на собствен риск и е само за сметка на всеки скиор/сноубордист.

4.3.  Всички туристи са длъжни с поведението си на пистите и при ползването на въжените линии да не застрашават или да не затрудняват себе си и останалите туристи.

4.4.  Всички скиори и/или сноубордисти са длъжни във всеки момент да са в състояние да контролират ските/сноуборда си, да се движат по пистите като съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, условията на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението.  В зони, характеризиращи се с натовареност и намалена видимост, туристите са длъжни  да се движат с намалена скорост и повишено внимание.

4.5. Всички скиори и/или сноубордисти, които се движат отпред, са с предимство пред тези, които са зад тях. Движещите се отзад скиори/сноубордисти са длъжни да не застрашават по никакъв начин тези пред тях, като се движат на подходящо разстояние.

4.6.  При изпреварване на ски пистата, изпреварващият скиор/сноубордист е длъжен да осигури достатъчно място за всяко съзнателно или несъзнателно движение на изпреварвания скиор/сноубордист.

4.7.  При навлизане в обозначена писта (първоначално или след спиране), както и при необходимост от придвижване нагоре по пистата, всеки скиор/сноубордист е длъжен да  се огледа и след като прецени обстановката, да се  включи така, че да не застрашава себе си или останалите туристи.

4.8. Спирането в тесни участъци на пистата или на места с намалена видимост  е допустимо само в краен случай, като спрелият скиор/сноубордист при първа възможност незабавно се изтегля на безопасно място. При падане на такова място, скиорът/сноубордистът се изтегля на безопасно място, колкото е възможно по-бързо.

4.9.  Качването и слизането  по обозначените  писти в ски центровете  от туристи  без ски или сноуборд, се извършва само встрани от ски пистата и е на риск на туриста, който се движи без ски или сноуборд.

4.10. При злополука (независимо от това дали са участвали в причиняването й или не), ползващите ски или сноуборд лица обезопасяват пострадалия и незабавно уведомяват ски-патрула и/или  Планинската спасителна служба (ПСС), както и предоставят на разположение своето име и адрес.

V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЦЕНТРОВЕТЕ

НА К.К.БОРОВЕЦ

5.1. Всички видове билети и лифт карти за ползване на въжените линии и транспортните ски ленти в ски центровете  в к.к Боровец се издават и продават само и единствено от „Бороспорт” АД  на касите на дружеството, разположени при началните станции на лифтовете и на каса в хотел „Рила“. Лифт карти, издадени на многократни пластмасови носители (KeyCard Basic), може да се зареждат, както на касите на “Бороспорт”АД, така и по интернет чрез сайта www.Borovets-bg.com.

5.2. Цените  на различните видове билети и лифт карти са в български лева с включен ДДС и са обявени  от „Бороспорт” АД в Ценоразпис на цените на билетите и лифт картите за ползване на въжените линии в ски центровете  в к.к. Боровец. Ценоразписът  е поставен на видно място на всяка каса  на дружеството и е достъпен в сайтa www.Borovets-bg.com.

5.3. При закупуване на лифт карта с възможност за презареждане, се заплаща и самия носител за многократно ползване на цена от 5 лв., която е посочена в Ценоразписа.

5.4. Работното време на касите за продажба на лифт карти и билети е от 08:30 до 16:00 часа, без почивен ден. Билети и лифт-карти се заплащат в брой или с банкови дебитни и кредитни карти на POS терминали на самите каси.

5.5. По преценка на ръководството на „Бороспорт” АД работното време на касите за продажба на лифт карти и билети може да бъде удължено, а само по изключение инцидентно намалено.

5.5.1. Работното време на касата/-ите за продажба на карти за нощно каране на ски (каране на изкуствено осветление) е съобразено с работното време на съответната писта или на обслужващата я въжена линия.

5.6. „Бороспорт“ АД издава и продава следните видове билети и лифт-карти за ползване на въжените съоръжения в ски центровете в к.к.Боровец:

5.6.1. Двупосочни билети - важат само за Кабинкова въжена линия и ЧПВЛ „Ситняково експрес“.

5.6.2. Лифт карти:

а). Сутрешната полудневна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени съоръжения (лифтове и влекове), транспортните ски ленти и писти в ски-центровете от 8:30 до 12:30ч.

б). Следобедната полудневна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени съоръжения (лифтове и влекове), транспортните ски ленти и писти в ски-центровете следобед от 12:01ч. до края на работното време на въжените линии (без тези за обслужване на пистите за нощно каране);

в). Карта за нощно каране (каране на изкуствено осветление), даваща възможност за ползване на въжените съоръжения ЧПВЛ „Мартинови бараки“, ССВ “Рила“ и ССВ “Иглика”  пистите „Мартинови бараки 1, 2 и 3“, “Рила“ и „Иглика“ в рамките на тяхното работно време за деня;

г). Еднодневна лифт карта, даваща възможност за ползване на всички действащи въжени съоръжения (лифтове и влекове), транспортните ски ленти  и писти в ски центровете в рамките на тяхното работно време (без тези за обслужване на пистите за нощно каране);

д). Тридневна и шестдневна лифт карти, даващи възможност да се ползват всички действащи въжени линии (лифтове и влекове), транспортните ски ленти и писти в ски центровете в рамките на работното време на въжените линии (без тези за обслужване на пистите за нощно каране) от датата на закупуване на съответната карта до края на работното време на ски центровете на датата, в която изтича нейната валидност;

е). Сезонна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени линии (лифтове и влекове), транспортните ски ленти и писти в ски центровете в рамките на работното време на въжените линии oт датата на закупуването й до края на работното време на датата, на която се закрива ски-сезона в ски-зоната на к.к. Боровец.

5.7. Сезонните лифт карти и картите с възможност за презареждане, издадени на носители за многократно ползване, задължително съдържат име, фамилия и снимка на ползвателя.

5.8. Kартите с намаления за лица в неравностойно положение задължително съдържат име, фамилия и снимка на ползвателя.

5.9. В цената на всеки закупен билет/лифт карта е включена застраховка при превоз на пътници при транспортирането им с пътнически въжени линии и транспортни ски ленти и   застраховка „Злополука“ за ски центровете  в к.к. Боровец, която покрива разходи за издирване, търсене при нещастен случай на ски пистите, оказване на първа помощ на пистата или в спасителен пост на ПСС и транспортиране  на застрахованото  лице със специални спасителни средства до най-близкия медицински пункт в рамките на ски центровете.

5.10. Документ за право за упражняване на стопанска дейност обучение в снежни спортове се  издава и продава само на касата до рецепцията в хотел “Рила” и само на лица, които са включени в списъка на лицензираните ски учители от Направление „Български професионални ски инструктори” към БФСки, при спазване на специфични условия, определени от „Бороспорт” АД. Документът е във форма определена от „Бороспорт” АД и е персонален, със снимка, името и фамилията на ползвателя и наименованието на ски-училището. В случай на установено нарушение при ползването на документа за упражняване на стопанска дейност обучение в снежни спортове или ползването му по нерегламентиран начин, същият се отнема без право на компенсация съгласно правилатаза издаване и ползване на същия.

5.11. Условията за издаване на документ по т. 5.10. подлежат на допълнителна регламентация, при определящо значение на следните неизчерпателно посочени условия: (1) индивидуалност на предоставеното право и забрана за преотстъпването на документа, който го материализира; (2) срочност на ползването на документа; (3) възмездност на предоставянето на документа; (4) документална обезпеченост преди издаване на документа и през целия срок на неговата валидност.

5.12. Деца, ненавършили 6 години, ползват  въжените линии, обслужващи пистите в ски центровете  в к.к. Боровец безплатно. Ползването на въжените линии от деца ненавършили 6 години се допуска само с пълнолетен придружител, който носи отговорност за безопасността им при транспортиране.

5.13. Лифт карти за деца, навършили 6 години, но ненавършили 12 години, се издават със срок на валидност определен в т. 5.6.2  б. „а“ до б. „e” включително, и се продават на каса по цена за деца, определена в Ценоразписа. За издаване на карта за дете се изисква представяне на документ, удостоверяващ възрастта – ученическа книжка, ученически бележник, паспорт или друг документ, съдържащ тази информация.

5.14. Лифт карти за деца, навършили 12 години, се издават със срок на валидност, определен в т.5.6.2, б. „а“- б. „д” включително,  и се продават на каса по цени за възрастни, определени в Ценоразписа.

5.15. Всяко лице, закупило билет или лифт карта, е длъжно да пази билета/картата за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.

5.15.1. Оторизирани да извършват проверка на ползваните от туристите билети/лифт карти при подхода към контролно-пропускателната система за въжените линии, са служителите от звеното „Билетен контрол“ на „Бороспорт”АД, осъществяващи  контрол на достъпа до въжените линии. На територията на пистите в ски центровете  на к.к.Боровец, контролът се извършва от звено „Ски-патрул“. Легитимирането на лицата от тези звена, имащи право  да извършват проверка, става със служебна карта.

5.15.2. За нередовна по смисъла на настоящите общи условия се счита следната лифт карта:

    детска лифт карта, ползвана  от лице, навършило 12 години;

    поименна лифт карта със снимка,  ползвана от лице, различно  от лицето, на което е издадена;

    лифт карта с подправен срок на валидност и/или с подправени имена и снимка.

5.16. Всяко лице, закупило билет или лифт карта, е длъжно при поискване да покаже билета/лифт картата на оторизираните лица за проверка на нейната редовност.

5.17. Забранено е продаването извън касите и препродаването на лифт карти на територията на к.к. Боровец.

5.18. Лицата, закупили лифт карти, нямат право по каквато и да е причина да ги преотстъпват за ползване или да ги препродават на други лица.

5.19. При констатирани от оторизирани лица нарушения  на забраните по предходните  т. 5.17 и т. 5.18, преотстъпените/продадени/препродадени лифт карти се отнемат и/или анулират, за което се съставя констативен протокол.

5.20. При установяване на нередовна лифт карта/билет в момента на  преминаването  през  контролно-пропускателната система, нередовната лифт карта/билет се  отнемат и анулират от служителите на „Билетен контрол” и на лицето, което я ползва, се отказва достъп до въжените линии.

VI. КОМПЕНСАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. „Бороспорт” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на  закупените лифт карти или билети и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените лифт карти/билети не могат да бъдат ползвани поради една или повече от  следните причини:

6.1.1. Прекъсване на електрозахранването;

6.1.2. Неблагоприятни климатични  условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг,  много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други;

6.1.3. Частично затваряне на ски центровете  – отделни ски писти и/или лифтове, по съображения за безопасност или за провеждане на  спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и в хипотези предвидени в действащото законодателство;

6.1.4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от  неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея;

6.1.5. Загубване на лифт картата;

6.1.6. Отнемане или блокиране/анулиране на лифт картата при неспазване на разпоредба от настоящите общи условия;

6.1.7. Болест или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;

6.1.8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това.

6.2. Всякакви оплаквания и рекламации, отнасящи се до услугите предлагани от страна на „Бороспорт” АД в ски центровете  в к.к Боровец  се разглеждат, ако са депозирани в писмена форма в управлението на „Бороспорт” АД или Информационния център в хотел Рила или на касите на лифтовете, най-късно до 24 часа след изтичане на  валидността на ски картата.

6.3. При получаване на писмени оплаквания и рекламации в определения в т. 6.2. срок, „Бороспорт” АД  ще положи всички усилия да удовлетвори исканията на клиентите, когато те са основателни.

VII. ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА УСТАНОВЕНИЯ РЕД

В СКИ ЦЕНТРОВЕТЕ  НА К. К. БОРОВЕЦ. СКИ ПАТРУЛ.

7.1. Контролът по спазването на установените в настоящите общи  условия правила за ползване от туристите на предоставяните ски услуги и правилата  за безопасно поведение на туристите в ски-центровете в к.к.Боровец, както и налагането на предвидените в настоящите общи условия санкции  се извършва от звеното „Ски патрул“. Съставът на звеното „Ски патрул“ се състои от представители на местната полиция (ски полиция) и от служители на „Бороспорт” АД. В случай на невъзможност за осигуряване на лица от състава на местната полиция ски патрулът се състои само от служители на „Бороспорт” АД. Ски патрулът има следните правомощия:

7.1.1. Да извършва цялостен контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски центровете, както от  ползвателите на услугите на територията на ски центровете, така и от  обслужващия персонал  на същата територия.

7.1.2. Да следи за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии.

7.1.3. Да следи за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски центровете  на к.к.Боровец от лица с неадекватно поведение, във видимо  нетрезво състояние и/или под влияние на упойващи вещества.

7.1.4.  Да следи за недопускане на ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски центровете  на к.к.Боровец от лица  по начин, застрашаващ както собственото им здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи в ски центровете .

7.1.5. Да осъществява контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваната лифт карта или билет.

7.1.6. Да реагира по подаден сигнал от туристи или служители на „Бороспорт” АД от звената „Билетен контрол” и „Охрана“, осъществяващи  охрана и контрол на достъпа до въжените линии, както и за оказване на съдействие при констатирано нарушение на общите условия за ползване на ски центровете  и при необходимост от задържане на нарушители.

7.1.7. Да следи за недопускане на нерегламентирано движение на моторни  шейни, АТВ машини и велосипеди по ски-пистите в ски центровете .

7.1.8. Да следи за недопускане на нерегламентирано обучение в снежни спортове от страна на лица,  които не притежават съответното валидно право за това.

7.1.9. При осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица.

7.2.  При констатиране на нарушения, Ски патрулът:

7.2.1.  Изготвя протокол за констатиране на извършеното нарушение, който се подписва от нарушителя, а при нежелание от негова страна- от двама свидетели;

7.2.2. Отнема и анулира незабавно нередовните лифт карти, открити при проверки,  както и лифт картите на нарушителите на настоящите общи условия и определените с тях правила, което се вписва в протокола.

7.2.3. Ограничава  ползването на ски центровете  от туристи, които не изпълняват тези общи условия, или не спазват инструкциите, давани от персонала, или с действията си застрашават обществената сигурност и нарушават обществения ред.

7.3. Всеки ползвател на услуги на територията на ски-центровете в к.к. Боровец е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от Ски патрула.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

8.1. Всеки ползвател на услугите на територията на ски центровете  в к.к.Боровец може да подаде сигнал за нарушение на някои от общите правила на тел. +359 889 607 000 или на тел. +359 750 32 484 и +359 750 32 217, както и на всяка начална станция на всяко едно въжено съоръжение. Планинската спасителна служба при Българския червен кръст (ПСС при БЧК) отговаря на тел. +359 88 14 73; +359 887 100 237; +359 887 100 243 или тел. на център Боровец +359 750 32 450.

8.2. Всеки ползвател на ски услугите на територията на ски центровете в к.к. Боровец може да изпрати имейл със запитване на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или през летния период Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

8.3. Всеки ползвател на ски услугите на територията на ски центровете (ски зоните), който е закупил лифт карта или билет от касите на „Бороспорт” АД, се съгласява с настоящите Общите Условия и приема да ги спазва и да се съобразява изцяло с тях.

8.4. Настоящите Общи Условия са обявени, както следва:

8.4.1. извлечение или изцяло - на касите за продажба на лифт карти и билети на територията на к.к. Боровец;

8.4.2. изцяло -  в Информационния център на „Бороспорт” АД в хотел „Рила“ (“Бороспорт Адвенчър Център”) и на официалния сайт на „Бороспорт” АД:  www.Borovets-bg.com.

8.5. „Бороспорт” АД си запазва правото да променя и допълва настоящите общи условия на база установени случаи в практиката, и/или с оглед добрите практики на други ски зони (центрове), и/или за конкретизирани на настоящите Общи условия, като промените влизат в сила по отношение на трети лица от датата на публичното им обявяване на определените в предходната точка  места.

8.6. Всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка с предоставяните услуги, предмет на настоящите общи условия, както и във връзка с тяхното тълкуване и прилагане, се разрешават чрез преговори. В случай на непостигане на съгласие, спорът се  отнася за решаване пред  компетентния български съд. Приложими  са разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящите общи условия са одобрени със Заповед от 18.11.2013год. на Изпълнителните директори на „Бороспорт” АД и са