Еко пътека “Приятели на растенията”

В местността Яворова поляна, над село Говедарци, се намира Първият ботанически маршрут в страната, наречен “Приятели на растенията”. Открит е на 5 октомври 2002 г. Ботаническият маршрут води от местността Яворова поляна до Урдин циркус. Той ще Ви даде възможност за три часа да се запознаете с основните дървесни и храстови видове, тревисти и лечебни растения, да надникнете в скалните пукнатини, край потоците, в сянката на смърчовата и бялмурова гора. Изградени са девет погледни места, от които могат да се наблюдават средно по над 60 вида висши растения. Уникалната реликтна флора и фауна и богатството от ендемични видове определят високата му консервационна значимост. Паркът е местообитание на растителни и животински видове, които фигурират в Световната червена книга, Европейския списък на редките, застрашени и ендемични видове, Червената книга на България, видове от приложенията на международните конвенции, по които България е страна.
Възможности за пренощуване в Парка предлагат съществуващите хижи и заслони. На територията на Парка са разположени 17 туристически хижи с около 1500 легла, които в по-голямата си част се стопанисват от Български туристически съюз. Освен това са изградени и 4 туристически заслона, които се използват при лоши метеорологични условия.